REKRUTACJA 2016/17 PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin   
poniedziałek, 25 kwietnia 2016 11:55

 

 
PRZETARG NA SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin   
sobota, 16 kwietnia 2016 00:00

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego
im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim

 

Ogłasza kolejny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż
materiałów budowlanych znajdujących się na terenie MSZ w Janowie Lubelskim.

 1. Opis:

Medyczne Studium Zawodowe im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim ogłosza trzeci pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż materiałów  budowlanych.

Organizator oświadcza, że materiały przeznaczone do sprzedaży są w jego dyspozycji i ma umocowanie do ich sprzedaży.

2. Przetarg odbędzie 29 kwietnia 2016 r. o godzinie 1215 w siedzibie Medycznego Studium Zawodowego im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim przy ulicy Zamoyskiego 57, w sali numer 2,

3. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
     1) Imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres Oferenta,
     2) Oferowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) za materiały będące przedmiotem przetargu,
     3) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się za stanem przedmiotu przetargu, warunkami przetargu oraz akceptuje te warunki bez zastrzeżeń.

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie i oznaczona napisem: 


„Sprzedaż materiałów budowlanych znajdujących się na terenie MSZ w Janowie Lubelskim”.


Zamkniętą kopertę zawierającą pisemną ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły w Janowie Lubelskim  przy ulicy Zamoyskiego 57 w terminie do dn. 29 kwietnia 2016 r. do godz. 1200

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej liczy się data otrzymania oferty do organizatora (data i godzina wpływu oferty).

Materiał przeznaczony do sprzedaży można ogladać w dniach od 18.04.2016 r. do 28.04.2016r.  w godzinach od 900 do 1400 na placu Medycznego Studium Zawodowego im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim przy ulicy Zamoyskiego 57

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2016 r.  w siedzibie Medycznego Studium Zawodowego im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim przy ulicy Zamoyskiego 57 w sali nr 2.
5. Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza oferta cenowa.
6. Przetarg  uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w przetargu nie wpłynęła ani jedna oferta, w której nie zaoferowano ceny wyższej niż cena wywoławcza lub żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.
7. Przetarg dojdzie do skutku, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej jeden uczestnik.

8. Komisja prowadząca przetarg odrzuca ofertę jeżeli:
    1) Oferta została złożona po wyznaczonym terminie,
    2) Zawiera cenę niższą niż wywoławcza z wykazu – załącznik nr 1,
    3) Nie zawiera danych wymienionych w formularzu ofertowym – załącznik nr 2, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień  mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłoczne Oferenta.


9.  Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej:www.msz-janowlubelski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku

Medycznego Studium Zawodowego im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 57

jak również  Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4.


Jednocześnie informuję, że Dyrektor Szkoły nie ponosi odpowiedzialności za wady sprzedanych materiałów.  

Zakupiony materiał nie podlega reklamacji. Odbiór zakupionego materiały (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 15 8723-041 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500 lub w sekretariacie MSZ w Janowie Lubelskim.

 

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – wykaz materiałów przeznaczonych do sprzedaży.
  2. Załącznik nr 2 – formularz zgłoszeniowy.

 

 
REGULAMIN

postępowania w sprawie przeprowadzenia kolejnego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż materiałów budowlanych

z magazynu szkolnego MSZ w Janowie Lubelskim

 

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) „zarządzeniu” – oznacza to zarządzenie dyrektora w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż materiałów budowlanych z magazynu MSZ będących własnością Medycznego Studium Zawodowego im. Stefanii  Wołynki w Janowie Lubelskim,

2) „komisji” – oznacza to Komisję Przetargową powołaną zarządzeniem dyrektora

3) „przetargu” – oznacza to drugi pisemny przetarg nieograniczony,

4) „przedmiocie przetargu” – oznacza to materiał budowlany:

- cegła -02 – w ilości 4214 sztuk,

- pustak Ackermana – w ilości 1410 sztuk,

- pustak SZ-188KL-100 – w ilości 3994 sztuk,

- paleta – w ilości 80 sztuk.

5) „sprzedawcy” – oznacza to Medyczne Studium Zawodowe im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 57.

§ 2

1. Sprzedaż „przedmiotu przetargu” odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem oraz „zarządzeniem”.

2. Postępowanie określone Regulaminem zostanie przeprowadzone celem wyboru najkorzystniejszej oferty na sprzedaż materiałów budowlanych.

 

§ 3

Cena wywoławcza „przedmiotu przetargu” została ustalona przez dyrektora szkoły w oparciu o opinię rzeczoznawcy sporządzona przez pana inż. Mariana Olszyńskiego. Cena wywoławcza jest o 25%  niższa od ceny oszacowania.

§ 4

Jeżeli w pierwszym terminie nie nastąpi zbycie „przedmiotu przetargu”, „sprzedawca” może go sprzedać bez przeprowadzenia kolejnego przetargu po cenie najwyższej oferowanej, ale nie niższej niż ½ ceny oszacowania.

 

II. Zasady przeprowadzenia przetargu.

 

§ 5

1. Przetarg przeprowadza „komisja” z wyłączeniem czynności zastrzeżonych dla dyrektora szkoły.

2. „Komisja” podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.

3. Uchwały „komisji” zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

 

W razie równości głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Komisji.

§ 6

1. Członkiem „komisji” nie może być osoba:

1) która uczestniczy w przetargu jako oferent,

2) której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia uczestniczy w przetargu jako oferent,

3) która jest wspólnikiem, pełnomocnikiem, opiekunem lub kuratorem oferenta lub osoby wymienionej w pkt.2,

4) która jest pracownikiem oferenta albo uczestniczy we władzach osoby prawnej będącej oferentem.

2. Jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w ust.1, członek „komisji” jest obowiązany zrezygnować z udziału w komisji bez względu na to w jakiej fazie przetargu poweźmie o tym wiadomość.

3. Uczestnictwo w przetargu osoby związanej z oferentem stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności przetargu oraz do pociągnięcia tejże osoby do odpowiedzialności za straty poniesione przez „sprzedawcę”.

 

§ 7

1. Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim zamieszcza ogłoszenie o przetargu na stronie internetowej szkoły  www.msz-janowlubelski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, ul. Grottgera 4.

2. Treść ogłoszenia powinna zawierać w szczególności:

1) zaproszenie do składania pisemnych ofert,

2) nazwę i siedzibę sprzedawcy,

3) miejsce i termin przetargu,

4) termin i miejsce, w którym można zapoznać się z przedmiotem i warunkami przetargu,

5) miejsce, termin i tryb składania ofert,

6) opis przedmiotu przetargu,

7) cenę wywoławczą materiału, stanowiącego przedmiot przetargu,

8) zastrzeżenie, że sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn,

10) termin i miejsce rozpatrzenia ofert.

3. Ogłoszenie o przetargu stanowi integralną część regulaminu.

 

§ 8

1. Warunkiem przystąpienia i dopuszczenia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty kupna ceny nabycia.

2. Złożenie co najmniej jednej oferty na kupno „przedmiotu przetargu” jest warunkiem wystarczającym do odbycia przetargu na sprzedaż materiałów budowlanych, a złożona oferta spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o przetargu, w szczególności jeżeli oferent zaproponował cenę, która  nie jest niższa od ceny wywoławczej.

 

§ 9

Pisemna oferta powinna zawierać:

§ imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy wraz z siedzibą, telefon kontaktowy,

§ datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta lub osoby umocowanej,

§ proponowaną cenę netto (nie niższą od ceny wywoławczej);

§ oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży;

§ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu
i regulaminie oraz że akceptuje je bez zastrzeżeń.

 

§ 10

1. Przed rozpoczęciem przetargu „komisja” obowiązana jest:

1) sprawdzić prawidłowość ogłoszenia o przetargu,

2) ustalić liczbę uczestników przetargu,

3) wyznaczyć protokolanta spośród członków „komisji”.

2. W przypadku wystąpienia istotnych uchybień „komisja” zawiadamia dyrektora szkoły, który decyduje, czy należy uznać je za uniemożliwiające przeprowadzenie przetargu. Decyzja w/w  stanowi podstawę unieważnienia przez „komisję” przetargu bez podania przyczyn jeśli zdaniem dyrektora zaistniały istotne uchybienia uniemożliwiające przeprowadzenie przetargu.

 

§ 11

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

§ 12

1. W części jawnej, która może odbyć się z udziałem oferentów lub ich pełnomocników, „komisja” w szczególności:

1) otwiera koperty z ofertami i oznacza je,

2) przyjmuje do protokołu oświadczenia członków „komisji” o okolicznościach wymienionych w § 6 ust.1 regulaminu lub dokonuje w protokole wzmianki o nie zaistnieniu tych okoliczności,

3) dokonuje wstępnej oceny formalnej otrzymanych ofert,

4) przyjmuje ewentualne oświadczenia lub wyjaśnienia zgłaszane przez oferentów lub ich pełnomocników, sprawdzając jednocześnie ich tożsamość i umocowanie,

5) dokonuje wstępnej analizy warunków płatności złożonych ofert,

6) kwalifikuje złożone oferty do części niejawnej przetargu,

7) odczytuje ustalenia w sprawie odrzucenia lub zakwalifikowania oferentów do części niejawnej przetargu.

2. W razie zaistnienia przyczyn, o których mowa w § 6 ust.1 regulaminu „komisja” wstrzymuje przetarg. Przewodniczący Komisji zawiadamia następnie oferentów w ciągu 7 dni o terminie i miejscu wznowienia przetargu. W terminie jak wyżej Dyrektor szkoły  dokonuje uzupełnienia składu komisji przetargowej w trybie określonym regulaminem.

3. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

1) nie odpowiadają warunkom przetargu zawartym w ogłoszeniu o przetargu,

2) zostały złożone po wyznaczonym terminie,

3) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści, rzetelności danych, a także zawierają przeróbki i skreślenia.

 

§ 13

1. Część niejawna odbywa się niezwłocznie po zakończeniu części jawnej.

2. W części niejawnej przetargu „komisja” dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę kupna przedmiotu przetargu lub ustala, że żadna z ofert nie nadaje się do przyjęcia.

3. Sporządza protokół z przetargu, podając w nim rozstrzygnięcie przetargu z uzasadnieniem.

 

§ 14

1. Kryterium rozstrzygającym o wyborze oferty jest proponowana cena nabycia przedmiotu przetargu.

2. W przypadku równorzędnych ofert „komisja” kierując się dodatkowym kryterium, tj. warunkami płatności, może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej lub postanowić o zorganizowaniu dodatkowego przetargu ustnego.

 

§ 15

1. Komisja zawiadamia równorzędnych oferentów o terminie dodatkowego przetargu ustnego.

2. W trakcie przetargu ustnego oferenci zgłaszają coraz wyższe ceny dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszego postąpienia.

3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywoławczej.

4. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

 

§ 16

Z przebiegu przetargu ustnego sporządza się, odrębny od określonego w § 14 protokół, który podpisuje komisja przetargowa i osoba wygrywająca przetarg.

§ 17

Z przebiegu przetargu pisemnego sporządza się protokół, który zawiera:

1) oznaczenie miejsca i czasu przetargu z wyszczególnieniem części jawnej i niejawnej przetargu,

2) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,

3) oświadczenia członków komisji przetargowej o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w § 6) ust.1 regulaminu lub wzmiankę o nie wystąpieniu tych okoliczności,

4) omówienie treści złożonych ofert z podaniem oferowanej ceny kupna przedmiotu przetargu,

5) najwyższą oferowaną cenę kupna przedmiotu przetargu,

6) ewentualne oświadczenia lub wyjaśnienia oferentów,

7) ustalenia o odrzuceniu ofert lub zakwalifikowaniu oferentów do części niejawnej przetargu,

8) imię i nazwisko oraz adres wygrywającego przetarg lub nazwę i siedzibę wygrywającego przetarg, jeżeli wygrywającym przetarg jest osoba prawna, wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru oraz podaniem cen nabycia nieruchomości przez oferenta wygrywającego przetarg,

9) podpisy osób prowadzących przetarg wraz z datą jego podpisania. Data podpisania protokołu przetargu jest datą zakończenia przetargu.

 

§ 18

1. Protokół po podpisaniu przez członków „komisji” zostaje niezwłocznie przekazany Dyrektorowi szkoły celem jego zatwierdzenia.

2. Po zatwierdzeniu protokołu dyrektor szkoły zawiadamia na piśmie osobę która wygrała przetarg, wyznaczając jej termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, termin zapłaty ceny nabycia, pouczając nabywców, że cena nabycia nie obejmuje opłat za załadunek i transport, które obciążają wygrywającego przetarg.

3. O wynikach przetargu dyrektor zawiadamia na piśmie również pozostałych uczestników przetargu, informuje także o unieważnieniu przetargu lub o odrzuceniu wszystkich ofert.

4. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia w przewidzianej prawem formie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.

 

§ 19

Decyzja „komisji” o odrzuceniu wszystkich ofert nie podlega zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły i jest dla niego wiążąca.

§ 20

„Komisja” ma prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn w każdym stadium postępowania przetargowego.

III. Postanowienia końcowe.

 

§ 21

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Dyrektora szkoły

 

 

 

 
Dni Otwarte PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin   
poniedziałek, 11 kwietnia 2016 00:00

Dni Otwarte w Medycznym Studium Zawodowym

im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim


W dniu 5.04.2016 r.  w Medycznym Studium Zawodowym im. Stefanii Wołynki odbyły się dni otwarte. Głównym celem było zapoznanie z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2016/2017.

Proponowane przez nas kierunki to: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca, technik farmaceuta, technik masażysta. Uczniowie naszej szkoły prezentowali swoje umiejętności z zakresu masażu klasycznego, makijażu, pierwszej pomocy przedmedycznej.

W  tym dniu gościliśmy także mobilny ambulans RCKiK w którym to, chętni mogli podzielić się cennym darem jakim jest krew. Dzięki współpracy wielu nauczycieli i uczniów nasza szkoła zaprezentowała swoje atuty, za co serdecznie.

Wszystkim dziękujemy. Dzień ten był okazją do spotkania się z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów oraz poznania specyfiki poszczególnych zawodów. Mamy nadzieję, że nasze przedsięwzięcie spełniło oczekiwania przybyłych gości i z wieloma z nich spotkamy się w przyszłym roku szkolnym. (zapraszamy do galerii w menu głównym)

 
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2016/17 PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin   
środa, 30 marca 2016 17:21